Stadgar

§ 1 Syfte och verksamhetsidé

Staffans Motettkör är en blandad kör bestående av drivna sångare. En förutsättning för körens arbete är egen övning då repetitioner ska ägnas åt klang och musikaliskt uttryck. Kören sjunger huvudsakligen på högmässor och konserter i Staffans kyrka, Svenska kyrkan i Gävle, men gör ofta gästspel ute i landet.

§ 2 Medlemmar

Mom 1. Medlemskap

Som medlem i kören (föreningen) upptas sångare efter godkänd provsjungning av körledaren, i den mån det finns lediga platser i aktuell stämma.

Mom 2. Åligganden

Det åligger varje medlem att vara bekant med och följa aktuella regler och rutiner för kören, t.ex. närvaropolicy, samt att i tid betala den terminsavgift som fastställts av årsmötet.

Mom 3. Utträde

Sångare/medlem kan när som helst utträda ur kören, men bör meddela körledaren detta i god tid.

Mom 4. Uteslutning

I undantagsfall kan den sångare/medlem uteslutas, som upprepat bryter körens stadgar, rutiner eller regler, eller på annat sätt motverkar eller skadar körens syfte och verksamhet.

§ 3 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 4 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Gävle Staffans församling och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras i församlingen.

§ 5 Organisation

Körens (föreningens) beslutande organ är årsmötet. Verkställande och förvaltande organ är styrelsen, i samarbete med körledaren.

§ 6 Årsmötet

Mom 1. Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är körens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; muntlig annonsering på ordinarie körövning och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Mom 2. Motioner och propositioner

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Mom 3. Rösträtt

Samtliga medlemmar/sångare har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Mom 4. Beslut och omröstning

Årsmötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 3 och 4 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Mom 5. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem/sångare i kören. Körledaren får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen, däremot är körledaren per automatik röstberättigad ledamot av styrelsen.

Valbar till revisor är röstberättigad medlem/sångare i kören, dock inte medlemmar av styrelsen.

Mom 6. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justerare
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning för mötet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av styrelse, revisorer och valberedning
  Samtliga val sker på två år (om ej annat anges), där halva styrelsen väljs under ett år, och den andra halvan nästkommande år.
  1. Val av ordförande eller vice ordförande
  2. Övriga styrelseledamöter
  3. 2 revisorer jämte 1 suppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  4. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mom 7. Extra årsmöte

I särskilda fall, t.ex vid behov av fyllnadsval eller stadgeändring enligt § 3, kan extra årsmöte utlysas.

Samma regler – som vid ordinarie årsmöte – gäller för extra årsmöte, avseende; kallelse, rösträtt, beslut och omröstning samt valbarhet.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen är körens verkställande och förvaltande organ, och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en övrig ledamot samt körledaren.

Styrelsen är beslutsför om mer än 1/2 av ledamöterna är närvarande.

§ 8 Körledaren

Körledaren är organisten i Gävle Staffans församling.

Körledaren är ytterst ansvarig för körens repertoar samt framträdanden under verksamhetsåret.

§ 9 Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 10 Revisorer

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 11 Övriga förtroendeuppdrag

Styrelsen kan vid behov tillsätta arbetsgrupper för särskilda ändamål.

§ 12 Verksamhetsår

Verksamhetsåret följer kalenderåret (1 Jan – 31 Dec) och indelas i höst- och vårtermin.