Stadgar 2009

antagna 7 maj 2009

§ 1

Staffans Motettkör är en sammanslutning av kör- och notvana sångare som genom återkommande konsertverksamhet vill bidra till kännedom om, och uppskattning av musik av högtstående värde för blandad kör.

§ 2

Körledare är organisten i Staffans församling
Medlemskap i kören vinnes efter prövning av körledaren

§ 3

Körens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare (tillika vice ordförande), kassör, en ”övrig” ledamot, samt körledaren (ständig medlem). Val sker på två år så att ordförande och övrig ledamot väljs tillsammans ena året och sekreterare/vice ordf. och kassör tillsammans det andra året*.
Styrelse möts efter kallelse av ordförande och är beslutsför om minst 3 ledamöter är närvarande.

§ 4

Årsmöte avhålls under perioden perioden Februari – April på dag som styrelse fastställer. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor i förväg. Vid årsmöte sker val, avsägs verksamhetsberättelse, lämnas ekonomisk redovisning samt beslutats om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 5

Föreningsmöte utöver årsmöte kan utlysas av styrelsen, varvid muntlig eller skriftlig kallelse skall utgå senast två veckor före mötet.

§ 6

Styrelsen är rådgivare till körledaren vid val av repertoar

§ 7

Vid sidan av styrelsen formas festkommitté, resekommitté, och ev. Annan grupp vid behov.

§ 8

Körens stadgar kan ändras vid årsmöte. Förslag till stadgeändring lämnas senast i samband med kallelse till årsmötet.

* första valet av ordförande och övrig ledamot sker för ett år